Cho hình thang ABCD có AB và CD song song với nhau. Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. (overrightarrow {AB} = overrightarrow {CD} ). B. (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {DC} ) cùng hướng. C. (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {DC} ) ngược hướng. D. (overrightarrow {AB} = overrightarrow {DC} ).

Câu hỏi: Cho hình thang ABCD có AB và CD song song với nhau. Phát biểu nào dưới đây là đúng? A. (overrightarrow {AB} = overrightarrow {CD} ). B. (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {DC} ) cùng hướng. C. (overrightarrow {AB} ) và (overrightarrow {DC} ) ngược hướng. D. (overrightarrow {AB} = overrightarrow {DC} ). …
Hoc tap online
Author: admin