Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B’C’. Mặt phẳng (A’MN) cắt cạnh BC tại P. Thể tích của khối đa diện MBP.A’B’N bằng

Câu hỏi: Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A‘B‘C‘ có tất cả các cạnh bằng a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và B’C’. Mặt phẳng (A‘MN) cắt cạnh BC tại P. Thể tích của khối đa diện MBP.A‘B‘N bằng A. 7a3332 B. a3332 C. 7a3368 D. 7a3396 Đáp án chính xác Trả lời: …
Hoc tap online
Author: admin