Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O, giao tuyến của mặt (SAC) và (SBD) là

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm O, giao tuyến của mặt (SAC) và (SBD) là A. SC B. SA C. SB D. SO Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Ta có điểm S, O là hai điểm chung của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) …
Hoc tap online
Author: admin