Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm ΔSAB;ΔSCD. Khi đó MN song song với mặt phẳng

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Gọi M, N theo thứ tự là trọng tâm ΔSAB;ΔSCD. Khi đó MN song song với mặt phẳng A. (SAC) B. (SBD) C. (SAB) D. (ABCD) Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Gọi E và F lần lượt là …
Hoc tap online
Author: admin