Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB=2a,BC=a,ABC^=120°.  Cạnh bên SD=a3   và SD vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính sin của góc tạo bởi SB và mặt phẳng (SAD) 

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB=2a,BC=a,ABC^=120°.  Cạnh bên SD=a3   và SD vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính sin của góc tạo bởi SB và mặt phẳng (SAD)  A. sinSB;SAC^=37. B. sinSB;SAC^=34. C. sinSB;SAC^=34. D. sinSB;SAC^=14. Đáp án chính xác Trả lời: Chọn D ====== **** mời các bạn xem câu tiếp …
Hoc tap online
Author: admin