Cho hình chóp đều (S.ABCD)có chiều cao (a,,,AC = 2a)(tham khảo hình bên). Tính khoảng cách từ điểm (B) đến mặt phẳng (left( {SCD} right)).

Cho hình chóp đều (S.ABCD)có chiều cao (a,,,AC = 2a)(tham khảo hình bên). Tính khoảng cách từ điểm (B) đến mặt phẳng (left( {SCD} right)). A. (frac{{sqrt 3 }}{3}a).  B. (sqrt 2 a).  C. (frac{{2sqrt 3 }}{3}a).  D. (frac{{sqrt 2 }}{2}a). Lời giải: Chọn C – Gọi (O = AC cap BD), (H) là trung […]
Hoc tap online
Author: admin