Cho hệ phương trình 2x−7y=81−x+3y=21có nghiệm (x; y). Tổng x + y là?

Câu hỏi: Cho hệ phương trình 2x−7y=81−x+3y=21có nghiệm (x; y). Tổng x + y là? A. 54 B. 92 C. 32 D. 74 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DTa có2x−7y=81−x+3y=21⇔x=8+7y210.8+7y2+3y=21⇔x=8+7y240+35y+3y=21⇔x=8+7y238y=−19⇔x=8+7y2y=−12⇔y=−12x=94Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y)=94;−12⇒x+y=74 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin