Cho hàm số y=fx  có đạo hàm liên tục trên ℝ  và thỏa mãn f0=3 và fx+f2−x=x2−2x+2,∀x∈ℝ.  Tích phân ∫02xf’xdx  bằng

Câu hỏi: Cho hàm số y=fx  có đạo hàm liên tục trên ℝ  và thỏa mãn f0=3 và fx+f2−x=x2−2x+2,∀x∈ℝ.  Tích phân ∫02xf‘xdx  bằng A. −43 B. 23 C. 53 D. −103 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Áp dụng công thức tích phân từng phần, ta có ∫02xf‘xdx=xfx02−∫02fxdx Từ fx+f2−x=x2−2x+2,∀x∈ℝ 1 Thay  x=0 vào (1) ta được f0+f2=2⇒f2=2−f0=2−3=−1 Xét ∫02fxdx Đặt …
Hoc tap online
Author: admin