Cho hàm số (y = frac{{sin x + {m^2}}}{{sin x – 2}}). Giá trị của (m) thuộc khoảng nào sau đây thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là ( – 1).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{sin x + {m^2}}}{{sin x – 2}}). Giá trị của (m) thuộc khoảng nào sau đây thì hàm số đạt giá trị lớn nhất là ( – 1). A. (left( { – 1;0} right)). B. (left( { – 4;3} right)). C. (left( {4;6} right)). D. (left( {0;1}…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin