Cho hàm số (y = fleft( x right))có đồ thị (y = f’left( x right))như hình vẽ: Xét hàm (y = gleft( x right) = fleft( x right) – frac{1}{3}{x^3} – frac{3}{4}{x^2} + frac{3}{2}x + 2018). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right))có đồ thị (y = f’left( x right))như hình vẽ: Xét hàm (y = gleft( x right) = fleft( x right) – frac{1}{3}{x^3} – frac{3}{4}{x^2} + frac{3}{2}x + 2018). Mệnh đề nào sau đây đúng? A. (mathop {min }limits_{left[ { –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin