Cho hàm số [y = fleft( x right) = {x^3} – 3{x^2} + 2]có đồ thị như hình 1 Hình 2 là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây?

Câu hỏi: Cho hàm số [y = fleft( x right) = {x^3} – 3{x^2} + 2]có đồ thị như hình 1 Hình 2 là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây? A. [y = left| {{x^3} – 3{x^2} + 2} right|].  Đáp án chính xác B. [y = {left| x …
Hoc tap online
Author: admin