Cho hàm số [y = fleft( x right)] có đạo hàm liên tục trên [mathbb{R}] và có bảng biến thiên như sau Hàm số [y = fleft( {{x^2} – 2x} right)] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số [y = fleft( x right)] có đạo hàm liên tục trên [mathbb{R}] và có bảng biến thiên như sau Hàm số [y = fleft( {{x^2} – 2x} right)] nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. [left( { – infty ;0} right)]                      B. [left( {0;1} right)]  Đáp án chính …
Hoc tap online
Author: admin