Cho hai số thực (x), (y) thỏa mãn (x + 3y + 1 = {y^2} – frac{1}{y} + frac{{3x + 4}}{{sqrt {x + 1} }}). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y + 2020).

Câu hỏi: Cho hai số thực (x), (y) thỏa mãn (x + 3y + 1 = {y^2} – frac{1}{y} + frac{{3x + 4}}{{sqrt {x + 1} }}). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = x – 2y + 2020). A. [2020]. B. [P = 2018]. Đáp án chính xác C. [P = …
Hoc tap online
Author: admin