Cho hai phương trình x2-5x+6=0 (1) và x + (x – 2)(2x + 1) = 2 (2)Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2).

Câu hỏi: Cho hai phương trình x2–5x+6=0 (1) và x + (x – 2)(2x + 1) = 2 (2)Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của (1) nhưng không là nghiệm của (2). Trả lời: Thay x = 3 vào vế trái phương trình (1):32 – 5.3 + 6 = 9 – 15 + 6 = 0Vế trái …
Hoc tap online
Author: admin