Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2×24; đường cong y=1-x24   (với 0≤x≤2) và trục hoành   (tham khảo hình vẽ bên). Diện tích của (H) bằng  

Câu hỏi: Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 2×24; đường cong y=1–x24   (với 0≤x≤2) và trục hoành   (tham khảo hình vẽ bên). Diện tích của (H) bằng   Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin