Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O) qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Chọn đáp án đúng:

Câu hỏi: Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O) qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm). Chọn đáp án đúng: A. Tứ giác ABOC là hình thoi  B. Tứ giác ABOC nội tiếp  Đáp án chính xác C. Tứ giác ABOC không nội tiếp  …
Hoc tap online
Author: admin