Cho dãy hình vuông H1,H2,…,Hn,… với mỗi n∈ℕ*. Gọi un,vn,wn lần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vuông Hn. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định sai?

Câu hỏi: Cho dãy hình vuông H1,H2,…,Hn,… với mỗi n∈ℕ*. Gọi un,vn,wn lần lượt là độ dài cạnh, chu vi và diện tích của hình vuông Hn. Trong các khẳng định sau, chọn khẳng định sai? A. Dãy un là cấp số cộng với công sai khác 0 thì dãy vn là cấp số cộng. B. Dãy un là cấp …
Hoc tap online
Author: admin