Cho các tập hợp: A = (-∞; m) và B = [3m – 1; 3m +3]. Giá trị m để B ⊂ A  là: 

Câu hỏi: Cho các tập hợp: A = (-∞; m) và B = [3m – 1; 3m +3]. Giá trị m để B ⊂ A  là:  A. m < 3/2 B. m < -3/2 Đáp án chính xác C. m > -3/2 D. m > 3/2 Trả lời: Đáp án: B   B ⊂ A ⇔ 3m + 3 < m ⇔ m < -3/2 ====== …
Hoc tap online
Author: admin