Cho các số thực (x,y) thỏa mãn (x ge 0,y ge 0,x + y = 1.) Gọi (M,m) là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (S = (4{x^2} + 3y)(4{y^2} + 3x) + 25xy.) Tổng (M + m) bằng

Câu hỏi: Cho các số thực (x,y) thỏa mãn (x ge 0,y ge 0,x + y = 1.) Gọi (M,m) là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (S = (4{x^2} + 3y)(4{y^2} + 3x) + 25xy.) Tổng (M + m) bằng A. (frac{{391}}{{16}}). B. (frac{{383}}{{16}}). C. (frac{{49}}{2}). D….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin