Cho các số thực dương x, y thỏa mãn log4x=log9y=log6xy4+1 . Giá trị của biểu thức P=xlog46+ylog96  bằng

Câu hỏi: Cho các số thực dương x, y thỏa mãn log4x=log9y=log6xy4+1 . Giá trị của biểu thức P=xlog46+ylog96  bằng A.2 B.5 C.4 Đáp án chính xác D. 6 Trả lời: Đặt log4x=log9y=log6xy4+1=t⇒x=4t,y=9t,xy=4.6t−4 ⇒62t−4.6t+4=0⇒6t=2⇒t=log62. Khi đó log4x+log9y=log6xy4+1=t=log62⇔x=4log62,y=9log62. Do đó P=4log62log46+9log62log96=4log46log62+9log96log62=6log62+6log62=4. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin