Cho các chữ số (0;,1;,2;,3;,4;,5;,6). Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số và các chữ số phải khác nhau.

Cho các chữ số (0;,1;,2;,3;,4;,5;,6). Từ các chữ số đã cho lập được bao nhiêu số chẵn có năm chữ số và các chữ số phải khác nhau. A. (360).                     B.  (156).                  C.  (1440).               D.  (660). Lời giải Chọn D Gọi số có năm chữ số khác nhau là [overline {abcde} ] (left( {a,b,c,d,e in […]
Hoc tap online
Author: admin