Cho ba điểm A, B, M lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức -2, 4i,  x+2i. Với giá trị nào của x thì A, B, M thẳng hàng.

Câu hỏi: Cho ba điểm A, B, M lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức -2, 4i,  x+2i. Với giá trị nào của x thì A, B, M thẳng hàng. Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án A     ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới …
Hoc tap online
Author: admin