Cho AB→=−CD→  . Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho AB→=−CD→  . Khẳng định nào sau đây đúng? A. AB→ và CD→ cùng hướng. B. AB→ và CD→ cùng độ dài. Đáp án chính xác C. ABCD là hình bình hành. D. AB→+DC→=0→. Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin