Cho a, b là các số dương tùy ý, khi đó ln(a+ab) bằng:

Câu hỏi: Cho a, b là các số dương tùy ý, khi đó ln(a+ab) bằng: A. lna.ln(ab). B. lna+ln(1+b). Đáp án chính xác C. lnaln(1+b). D. lna+lnab. Trả lời: Đáp án B Ta có:ln(a+ab)=ln(a(1+b))=lna+ln(1+b) ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin