Cho hàm số (fleft( x right) > 0) với mọi (x in R), (fleft( 0 right) = 1) và (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) với mọi (x in R)

Cho hàm số (fleft( x right) > 0) với mọi (x in R), (fleft( 0 right) = 1) và (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) với mọi (x in R). Mệnh đề nào dưới đây đúng?  A. (4 < fleft( 3 right) < 6)      B. (fleft( 3 right)… …

Cho hàm số (fleft( x right) > 0) với mọi (x in R), (fleft( 0 right) = 1) và (fleft( x right) = sqrt {x + 1} f’left( x right)) với mọi (x in R) Read More »