Giải hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = sqrt {4z – 1} \y + z = sqrt {4x – 1} \z + x = sqrt {4y – 1} end{array} right.).

[Mức độ 3] Giải hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = sqrt {4z – 1} \y + z = sqrt {4x – 1} \z + x = sqrt {4y – 1} end{array} right.). Lời giải Đặt (left{ begin{array}{l}x + y = sqrt {4z – 1} ,,,left( 1 right)\y + z = sqrt {4x – …

Giải hệ phương trình (left{ begin{array}{l}x + y = sqrt {4z – 1} \y + z = sqrt {4x – 1} \z + x = sqrt {4y – 1} end{array} right.). Read More »