Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình dưới đây có … hình vuông.

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình dưới đây có … hình vuông. Trả lời: Hình dưới đây có 3 hình vuông. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin