c) để 4 viên bi được chọn có ít nhất một viên bi màu xanh.

Câu hỏi: c) để 4 viên bi được chọn có ít nhất một viên bi màu xanh. Trả lời: c) Gọi C là biến cố 4 viên bi được chọn có ít nhất một viên bi màu xanh, C¯  biến cố 4 viên bi được chọn không có viên bi màu xanh. Số trường hợp …

c) để 4 viên bi được chọn có ít nhất một viên bi màu xanh. Read More »