Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm theo thứ tự (1); (2); (3) là  

Câu hỏi: Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm theo thứ tự (1); (2); (3) là   A. 3; 8; 10. Đáp án chính xác B. 3; 7; 8. C. 4; 5; 8. D. 9; 24; 30. Trả lời: Hướng dẫn giải Đáp án đúng là: A Tại chỗ chấm số (1) ta có phép tính 3 × …
Hoc tap online
Author: admin