Các lí thuyết cơ bản về tích phân GT12

Tài liệu gồm 2 phần

I – Lí thuyết

II – Các phương pháp tính tích phân

1. Sử dụng vi phân hàm số
2. Phương pháp đổi biến
3. Phương pháp tích phân từng phần
4. Cách thức tách từng phần
5. Phương pháp sử dụng tích phân liên kết
6. Các phương pháp các cách thức giải khác
7. Phương pháp tính tích phân có chứa giá trị tuyệt đối
8. Tích phân hàm có chứa tham số

Download tại đây.

Chúc học tốt.