Các khía cạnh cơ bản của PISA (p2)

Các phương pháp

  • Các bài kiểm tra bằng giấy bút được sử dụng, với những đánh giá kéo dài tổng cộng hai giờ cho mỗi học sinh.
  • Các câu hỏi của bài kiểm tra là một sự hỗn hợp các câu hỏi nhiều lựa chọn và các câu hỏi đòi hỏi học sinh xây dựng các câu trả lời của mình. Các câu hỏi được tổ chức theo các nhóm dựa trên một sự chuyển tải từ một tình huống thực tế.
  • Tổng cộng khoảng chừng 7 giờ của các câu hỏi kiểm tra được tổ chức, với những học sinh khác nhau nhận các tổ hợp các câu hỏi kiểm tra khác nhau.
  • Các học sinh trả lời một bản hỏi về bản thân trong 30 phút, cung cấp thông tin về bản thân và gia đình các em. Các hiệu trưởng trả lời một bản hỏi 20 phút về nhà trường của mình.

Quy trình đánh giá

  • Đánh giá tiến hành ba năm một lần: 2000, 2003, 2006, 2009.
  • Mỗi trong các quy trình này sẽ quan tâm sâu đến một lĩnh vực chính, và sẽ dành hai phần ba thời gian kiểm tra cho lĩnh vực đó; những lĩnh vực khác cung cấp một hồ sơ tóm tắt về các kỹ năng. Những lĩnh vực chính là đọc hiểu năm 2000, hiểu biết toán năm 2003, hiểu biết khoa học năm 2006 và đọc hiểu, thể hiện toán & khoa học năm 2009.

Sản phẩm

  • Một hồ sơ cơ bản về kiến thức và những kỹ năng của những học sinh 15 tuổi.
  • Những chỉ số có tính tình huống liên quan đến các kết quả về các đặc trưng của học sinh và nhà trường.
  • Những chỉ số xu hướng chỉ những kết quả thay đổi theo thời gian.
  • Một nền tảng tri thức cơ bản về phân tích chính sách và nghiên cứu.