Các khía cạnh cơ bản của PISA (p1)

Những điều cơ bản

  • Một đánh giá chuẩn hóa quốc tế được chung sức biên soạn bởi những nước tham gia và tổ chức kiểm tra cho những học sinh 15 tuổi trong các chương trình giáo dục.
  • Một khảo sát trong 43 nước vào lần đánh giá đầu tiên năm 2000, ở 41 nước ở lần đánh giá thứ hai vào năm 2003, ở 57 nước vào lần đánh giá thứ ba vào năm 2007 và đã có 67 nước đăng ký tham gia lần đánh giá thứ tư năm 2009.
  • Các bài kiểm tra được tổ chức một cách đặc thù cho khoảng từ 4.500 đến 10.000 học sinh trong một nước.

Nội dung

  • OECD/PISA gồm các lĩnh vực của đọc hiểu, hiểu biết toán và hiểu biết khoa học mà không nặng về việc thành thạo chương trình ở trường, nhưng lại chú trọng vào các kiến thức quan trọng và những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống trưởng thành. Kỳ kiểm tra các khả năng xuyên suốt chương trình tiếp tục là một phần chính của OECD/PISA thông qua việc đánh giá về một lĩnh vực mới là giải quyết vấn đề.
  • Chú trọng vào việc thành thạo các quá trình, việc hiểu các khái niệm và khả năng xử lý các tình huống khác nhau trong mỗi lĩnh vực.
(theo mathworld.us)