Các dạng bài toán lãi suất thường gặp

1. Lãi đơn Số tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra. Công thức tính lãi đơn: ({{V}_{n}}={{V}_{0}}left( 1+r.n right)) Trong đó: ({{V}_{n}}) : Số tiền cả vốn lẫn lãi sau n kỳ hạn; ({{V}_{0}}) : Số tiền gửi ban đầu; (n) […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin