Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) 1711−65−1611+265;     b) 395+94−95−54+67.

Câu hỏi: Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) 1711−65−1611+265;     b) 395+94−95−54+67. Trả lời: a) 1711−65−1611+265 =1711−65+1611+265 =1711+1611+265−65 =1711+1611+265−65 =3311+205 =3+4 =7 b) 395+94−95−54+67 =395+94−95−54−67 =395−95+94−54−67 =395−95+94−54−67 =395−95+94−54−67 =305+44−67 =6+1−67 =7−67 =497−67 =437                     ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin