Biết luôn có hai số a, b để F(x) = ax+bx+4(4a-b≠0) là nguyên hàm của hàm số f(x) và thỏa mãn 2f2(x) = (F(x)-1)f'(x). Khẳng định nào dưới đây đúng và đầy đủ nhất?

Câu hỏi: Biết luôn có hai số a, b để F(x) = ax+bx+4(4a–b≠0) là nguyên hàm của hàm số f(x) và thỏa mãn 2f2(x) = (F(x)–1)f‘(x). Khẳng định nào dưới đây đúng và đầy đủ nhất? Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin