Biết Fx  là nguyên hàm của hàm số fx=x−cosxx2 . Hỏi đồ thị của hàm số y=Fx  có bao nhiêu điểm cực trị?

Câu hỏi: Biết Fx  là nguyên hàm của hàm số fx=x−cosxx2 . Hỏi đồ thị của hàm số y=Fx  có bao nhiêu điểm cực trị? A. 1. Đáp án chính xác B. vô số điểm. C. 2. D. 0. Trả lời: Đáp án A Ta có: Fx=∫fxdx⇒F‘x=fx⇒F‘x=0⇔x−cosxx2=0 x≠0⇔gx=x−cosx=0 Xét hàm số gx=x−cosx=0  ta có: g‘x=1+sinx≥0,∀x∈ℝ . Do …
Hoc tap online
Author: admin