Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính: 3132-3122

Câu hỏi: Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính: 3132–3122 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin