Biến cố “Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới” là biến cố loại gì?

Câu hỏi: Biến cố “Có sáu cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm tới” là biến cố loại gì? A. Biến cố ngẫu nhiên;    Đáp án chính xác B. Biến cố không thể;      C. Biến cố chắc chắn;      D. Các đáp án trên đều đúng. Trả lời: Hướng dẫn giải Đáp án đúng …
Hoc tap online
Author: admin