Bất đẳng thức tích phân – Nguyễn Phú Khánh

Chuyên đề bất đẳng thức tích phân – tập tài liệu 33 trang của thầy Nguyễn Phú Khánh – Đà Lạt, gồm nhiều ví dụ và bài tập có lời giải.
Download ở đây: Download