Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Bài tập nâng cao va một số chuyên đề Hình học 10 của Nguyễn Minh Hà.
Sách gồm 4 chương:

Chương 1: Vector
Chương 2: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Chương 4: Các chuyên đề

Giá: 41.000 VND

Có thể download sách này theo liên kết sau.

http://www.mediafire.com/?xgwj25zwnj4