Bài giảng Xác suất thống kê

  • Bộ đề thi Xác suất thống kê (có lời giải chi tiết). Download.
  • Bài giảng Xác suất thống kê của Nguyễn Tiễn Zũng, Đỗ Đức Thái. Download.
  • A Modern Introduction to Probability and Statistics của Dekking. Download.
  • Introduction to Probability with Statistical Applications của Shay. Download.

(theo vnmath.com)

  • Introduction to Probability Models của Ross. Download.

Comments are closed.