Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh trang 14, 15 SBT Tin học 10 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.1 Nghịch đảo của chu kì lấy mẫu gọi là tần số lấy mẫu – chính là số lần lấy mẫu thực hiện trong một đơn vị thời gian (thường là giây). Chọn phương án ghép sai. Muốn tăng […]
Hoc tap online
Author: admin