Bài 5: Khoảng cách – Hình học 11

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng a) Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng Cho điểm O và đường thẳng a. Trong mặt phẳng (O, a) gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên a. Khi đó khoảng cách giữa O và H được…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin