Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – Hình học 11

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Góc giữa hai mặt phẳng a) Định nghĩa – Góc giữa hai mặt phẳng là góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó. – Nếu hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì góc giữa hai mặt phẳng đó bằng (0^o). b) Cách […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin