An có số bi gấp đôi số bi của Bình, Bình có số bi gấp 3 lần số bi của Minh, Minh có nhiều hơn Thịnh 8 viên bi và Thịnh có 12 viên bi. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Câu hỏi: An có số bi gấp đôi số bi của Bình, Bình có số bi gấp 3 lần số bi của Minh, Minh có nhiều hơn Thịnh 8 viên bi và Thịnh có 12 viên bi. Hỏi An có bao nhiêu viên bi? Trả lời: Số bi của Minh là:12 + 8 = 20 (viên …
Hoc tap online
Author: admin