1. Qua điểm M thuộc cạnh BC của tam giác ABC, vẽ các đường thẳng song song với hai cạnh kia, chúng cắt AB, AC theo thứ tự ở H, K. Chứng minh rằng tổng AHAB+AKAC không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên cạnh BC.2. Xét trường hợp tương tự khi điểm M chạy trên đường thẳng BC nhưng không thuộc đoạn thẳng BC.

Câu hỏi: 1. Qua điểm M thuộc cạnh BC của tam giác ABC, vẽ các đường thẳng song song với hai cạnh kia, chúng cắt AB, AC theo thứ tự ở H, K. Chứng minh rằng tổng AHAB+AKAC không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên cạnh BC.2. Xét trường hợp tương tự khi …
Hoc tap online
Author: admin