Viết biểu thức đại số biểu thị ” Nửa tổng của hai số c và d”

Câu hỏi: Viết biểu thức đại số biểu thị ” Nửa tổng của hai số c và d” A. c + d B. 12c+d Đáp án chính xác C. c – d D. 12c–d Trả lời: Nửa tổng của hai số c và d là 12c+dĐáp án cần chọn là B ====== **** mời các bạn xem câu …
Hoc tap online
Author: admin