Video lịch sử toán học

Video lịch sử toán học hoạt hình dài 7 phút từ youtube bằng tiếng Anh.