Vec tơ trong không gian

Bài giảng của thầy Thạc sỹ: Đỗ Thanh Sơn, chuyên viên Hình học

Chương I                                      Véc tơ trong không gian.
———————————————————————————————————

Chương II.                      Các phép biến hình trong không gian
———————————————————————————————————

hinhhockhonggian.pdf