Vẽ mOn^=1200 . Vẽ tiếp mOt^=900 sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. vẽ tiếp nOz^=900 sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Cho biết số đo của góc zOt?

Câu hỏi: Vẽ mOn^=1200 . Vẽ tiếp mOt^=900 sao cho tia Ot nằm trong góc mOn. vẽ tiếp nOz^=900 sao cho tia Oz nằm trong góc mOn. Cho biết số đo của góc zOt? A. 300 B. 450 C. 600 Đáp án chính xác D. 900 Trả lời: Đáp án là C ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin